anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados

El mecanismo de acción de este fármaco es para liberar óxido nítrico a partir de las terminaciones Comprar cialis sin receta, La dopamina es producida naturalmente en grandes cantidades durante el positivo comprar Cialis en linea

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Home Communications Hivatalos korábbi Hivatalos közlemények (2013. augusztus)

Hivatalos közlemények (2013. augusztus)


1. Módosult a Bizottság 1235/2008/EK rendelete

Megjelent a Bizottság 2013. június 18-i 567/2013/EU végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről, továbbá a Bizottság 2013. június 20-i 586/2013/EU végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről és az éves jelentés benyújtásának időpontja tekintetében az 1235/2008/EK rendelettől való eltéréstől.

A jogszabályok letölthetők a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. honlapjáról (www.biokontroll.hu – Jogszabályok menü). Amennyiben a hivatkozott rendeletek nem találhatók meg honlapunkon, akkor beépítésre kerültek az ugyancsak ott található 1235/2008-as rendeletbe.


2. Változások a takarmányozásban felhasznált egyes anyagoknál

A NÉBIH előírására a takarmányozásban felhasznált egyes anyagok értékelésének vonatkozásában változás következett be az eddig alkalmazott gyakorlathoz képest. Az eltérésekről és következményeiről 2013. július 5-i keltezésű körlevélben tájékoztattuk állattartó Partnereinket.

2.1. A Monokálcium-foszfát (MCP) korábban kikerült a felhasználható anyagok közül, ezért azok felhasználását az előírások megsértéseként kell, hogy kezeljük.

2.2. A feltakarmányozott nem bio takarmányélesztőt az engedélyezett nem ökológiai takarmányok (emlékeztetőül: 5% sertésnél, baromfinál) közé be kell számítani.

Amennyiben Ön állattartó és ezekről a tényekről nem kapott körlevelet, akkor kérje annak kiküldését vagy tekintse meg azt honlapunkon! (Közlemények/Hivatalos korábbi oldal: Hivatalos közlemények, 2013. július, Szokványos takarmányélesztő, monokálcium foszfát.)


3. A Biokontroll Hungáriai Nonprofit Kft. Alap-feltétel­rendszerének változásai

3.1. A Bizottság 889/2008/EK rendelet változása szükségessé tette az Alap-feltételrendszer változtatását.

Az 1. Az Alap-feltételrendszer alkalmazási területei c. fejezet 1) bekezdésének első mondata az alábbira módosul:

1) A Tanács 834/2007/EK Rendelete, a Bizottság 889/2008/EK valamint a Vidékfejlesztési Miniszter 34/2013. (V.14.) VM Rendelete és a hozzájuk kapcsolódó EU-s és hazai rendeletek (továbbiakban együtt: EU bio rendeletek) hatálya alatt álló ökológiai termékek, amelyek csak ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származhatnak:

A 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS c. fejezet 8) pontja az alábbira módosul:

8) „EU bio rendeletek”: a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK Rendelete, a 34/2013. VM rendelet, valamint az ezeket kiegészítő EU-s és hazai jogszabályok.

A 13.3. Minden gazdasági szereplőre vonatkozó ellenőrzési előírások c. fejezet 8) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:

8) d) amennyiben a gazdasági szereplőt és/vagy annak alvállalkozóit különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek ellenőrzik, elfogadja adatainak az e hatóságok vagy szervek közötti átadását;

e) amennyiben a gazdasági szereplő és/vagy annak alvállalkozója megváltoztatja ellenőrző hatóságát vagy ellenőrző szervét, elfogadja ellenőrzési dossziéjának továbbítását a következő ellenőrző hatósághoz vagy ellenőrző szervhez;

f) amennyiben a gazdasági szereplő kilép az ellenőrzési rendszerből, erről haladéktalanul tájékoztatja a megfelelő illetékes hatóságot és ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet;

g) amennyiben a gazdasági szereplő kilép az ellenőrzési rendszerből, elfogadja, hogy ellenőrzési dossziéját még legalább öt évig megőrzik;

h) vállalja, hogy a terméke ökológiai minősítését befolyásoló bármely szabálytalanságról vagy jogsértésről haladéktalanul értesíti a megfelelő ellenőrző hatóságo(ka)t vagy ellenőrző szerv(ek)et, akkor is, ha más gazdasági szereplőktől vagy alvállalkozóktól származó ökológiai termékről van szó.

A 12. melléklet

Az EU bio jogszabályok és az EU és hazai hivatkozott joghelyek az Alap-feltételrendszerben c. melléklet 1. EU bio jogszabályok részében lévő táblázat magyar rendeletet tartalmazó sora az alábbira módosul:

Jogszabály száma Jogszabály címe AF
A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. VM rendelete. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről. 2. 8)

A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. VM rendelete. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről. 2. 8)

3.2. Változnak az ökológiai kozmetikai termékek előállításának előírásai is, amelyről az érintetteket közvetlenül tájékoztatjuk.

A fenti változások 2013. augusztus 26-ától lépnek hatályba. A változásokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt új Alap-feltétel­rendszer azonosítója: AF/10:2012_v3.


4. Az Eltérések értékelő listájának változásai

A konkrét eltérések felsorolása előtti rész az alábbiak szerint módosul:

Az eljárások listáját a Tanács 834/2007/EK rendelete, a Bizottság 889/2008/EK rendelete és a 34/2013. (V.14.) VM rendelet, valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere előírásaitól való eltérésekre állítottuk össze, hogy az eltéréseket egységesen, kiszámíthatóan értékeljük.

Bizonyos intézkedésekről a partnereink lakóhelye/székhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és/vagy a növény- és talajvédelmi igazgatóságát értesítenünk kell, illetve tőle jóváhagyást kell kérnünk. Ezen hivatalos szerveket a szankciókatalógus további részében kormányhivatalként említjük.

Az I. táblázatban a termék ökológiai termelésre történő utalással jelölés minden, az Alap-feltételrendszer 3. fejezetében részletezett esetre vonatkozik.

I. táblázat | Az előírásoktól való eltérések következményei a fenti jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységek (A, B, C, E) és a tömegétkeztetés (H) esetén

Eljárás- fokozat Biokontroll lehetséges intézkedései Partner által megteendő intézkedés/jelölést érintő következmény Jogszabályhely (kivéve H)
F1 Figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti. 34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)
F2 Szigorú figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. /Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti. 34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)
F3 Szigorú figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti. 34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)
SZ1 Felszólítás dokumentumok megküldésére. Hiányzó dokumentumok megküldése.* / Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem jelölhető. 34/2013. VM r. 15.§ (1) b)
Ökológiai termelésre utaló jelöléssel történő forgalomba hozatal megakadályozása. Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem jelölhető. Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem jelölhető.
Ökológiai termelésre történő utalás eltávolíttatása. Tanúsítvány visszavonása.
A kormányhivatal tájékoztatása.
Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem jelölhető. 889/2008/EK r. 91. cikk (2)
34/2013. VM r. 15.§ (1) e)
SZ2 Átállási idő újraindítása – ahol értelmezhető – a kormányhivatal döntése alapján.
Ökológiai termelésre utaló jelöléssel történő forgalomba hozatal megakadályozása vagy a jelölés eltávolíttatása.
Tanúsítvány visszavonása.
Az átállási idő újraindul (ahol értelmezhető). Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem jelölhető. 834/2007/EK r. 30. cikk (1) első albekezdés és 889/2008/EK r. 91. cikk (2)
34/2013. VM r. 25.§ (1) b) és 15.§ (1) e)
SZ3 Ökológiai jelöléstől való eltiltás az illetékes hatósággal egyeztetett időtartamra. / Jelölés használatának korlátozása vagy megtiltása a kormányhivatal döntése alapján.
Tanúsítvány visszavonása.
A korlátozással érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem hozható forgalomba. 834/2007/EK r. 30. cikk (1) második albekezdés
34/2013. VM r. 25.§ (1) a) és 15.§ (1) e)
Kizárás az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás rendszeréből a kormányhivatal döntése alapján. Szerződésbontás. Tanúsítvány visszavonása. Ökológiai termelésre történő utalással a kizárás időtartama alatt semmilyen termék nem hozható forgalomba. 34/2013. VM r. 25.§ (1) c) és 15.§ (1) e)

* Megfelelő hiánypótlás esetén a szankció automatikusan törlődik.

 

II. táblázat | Az előírásoktól való eltérések következményei a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere által szabályozott, kozmetikai termékek gyártása (G) esetén

Eljárás- fokozat Biokontroll lehetséges intézkedései Partner által megteendő intézkedés/jelölést érintő következmény
F1 Figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.
F2 Szigorú figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.
F3 Szigorú figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.
SZ1 Felszólítás dokumentumok megküldésére. Hiányzó dokumentumok megküldése.* / Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás nem lehetséges.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re utaló jelöléssel történő forgalomba hozatal megakadályozása. Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás nem lehetséges.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás eltávolíttatása.
Tanúsítvány visszavonása.
Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás nem lehetséges.
SZ2 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re utaló jelöléssel történő forgalomba hozatal megakadályozása vagy a jelölés eltávolíttatása.
Tanúsítvány visszavonása.
Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás nem lehetséges.
SZ3 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re utaló jelöléstől való eltiltás meghatározott időtartamra. Tanúsítvány visszavonása. A korlátozással érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalás nem lehetséges.
Szerződésbontás, meghatározott időszakon belül az újraszerződés lehetőségének elhárítása. Tanúsítvány visszavonása. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-re történő utalással a szerződés nélküli időszak alatt semmilyen termék nem hozható forgalomba.

* Megfelelő hiánypótlás esetén a szankció automatikusan törlődik.

A fentieken túl a 34/2013. VM r. 15.§ (1) d) pontja alapján a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szükség esetén rendkívüli ellenőrzést végezhet.

Az egyes figyelmeztetések és szankciók kiadása pótdíjjal jár. Ezek, valamint a rendkívüli ellenőrzések díjai a következők:

Eljárási fokozat
Rendkívüli ellenőrzés (pótellenőrzés)
A pótdíj mértéke (az éves ellenőrzési, nyilvántartási díj %-ában)
minimál díj + felmerült költségek + ÁFA
1*F3 5%
1*SZ1 5%
2*SZ1 10%
3*SZ1 15%
1*SZ2 20%
2*SZ2, SZ3 30%

A tevékenységek felsorolása és a konkrét pontok az alábbiak szerint módosulnak:

Általános (minden tevékenységre vonatkozik)

Az alábbi, új pontok bevezetésre kerülnek:

F1 F2 F3 SZ1 SZ2 SZ3
6.4.
GMO vagy GMO származék nem szándékos használata (egyéb helyeken nem részletezett esetekben).
1 2 3
6.5.
GMO vagy GMO származék szándékos használata (egyéb helyeken nem részletezett esetekben).
1

Mezőgazdasági termelő – Növénytermesztés, állattenyésztés, beleértve a nyúl- és fürjtartást is – A1, Halgazdaság – A5 (speciális eltérésein túl), Vadaskerti vadtartás – A6

Az alábbi, új pont bevezetésre kerül:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
15.5.
Engedélyezhető vitaminok felhasználása engedély nélkül.
1 2 32

Az alábbi pontok törlésre kerülnek: 10.11. és 14.1.

Mezőgazdasági termelő – Méhészet A4

Az alábbi pont módosul:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
21.4.
GMO-s növény szándékos hasznosítása méhlegelőként.
1

Az alábbi, új pont bevezetésre kerül:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
21.7.
GMO-s növény nem szándékos hasznosítása méhlegelőként.
1,2 3

Az alábbi pont törlésre kerül: 26.6.

Feldolgozás, kereskedelem – B, Takarmánygyártás – E, Kozmetikai termékek gyártása – F, Tömegétkeztetés – H

Az alábbi pont módosul:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
28.8.
Adalék- és segédanyag beviteli mennyisége az engedélyezettnél magasabb vagy az előírásokban szereplő vegyületek mennyisége a végtermékben nagymértékben (>10%) meghaladja az előírt határértéket.
1,2,3

Az alábbi, új pont bevezetésre kerül:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
28.10.
Engedélyezett adalék- és segédanyagok beviteli, illetve maradványmennyisége kismértékben (≤10%) meghaladja az előírt határértéket.
1 2 3

Az alábbi pont törlésre kerül: 28.3.

Import – C

Az alábbi pont módosul:

F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3
30.2.
Harmadik országból történő termékbehozatal bejelentésének elmulasztása.
1,2 3

A konkrét eltéréseket tartalmazó táblázatok után található jelmagyarázat az alábbira módosul:

Jelmagyarázat:

1 – az előírás adott pontjának első megsértése;

2 – az előírás adott pontjának megsértése két egymást követő évben;

3 – az előírás adott pontjának megsértése három egymást követő évben.

A Szankciókatalógust az alábbival egészítjük ki:

Egyéb díjak: Előzetesen írásban nem bejelentett, de ellenőrzés kezdetén a partner részéről bejelentett, egyébként szankcióval járó eltérések az SZ1-nek megfelelő díjtétellel járnak.

A fenti változások 2013. augusztus 26-ától lépnek hatályba. A változásokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt új Szankció­katalógus azonosítója: SZ-1/13, amely a hatályba lépés napjától a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. honlapjáról, a www.biokontroll.hu Dokumentumtár menüpontból letölthető.


5. A T-2/17 számú Tápanyag és növényvédőszer lista kiegészítése

2013/2 lapszámunkban közzétett T-2/17 számú Tápanyag és növény­­védőszer lista kiegészítéseként közzétesszük az előző lapzárta óta ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak ítélt készítményeket. Az EU bio rendeletek értelmében a mellékletében felsorolt tápanyagokat és növényvédelmi céllal használható anyagokat a gazdálkodó szervezetek külön engedélyek nélkül használhatják, ha a vetésforgó, az ökológiai gazdálkodásból származó trágya, a biodinamikus preparátumok és a károsítások megelőzése nem vezet, vagy várhatóan nem fog eredményre vezetni. Az ilyen hatóanyagok felhasználásának indokoltságát igazolni kell a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. számára, általában az éves átfogó ellenőrzés során.

A listánkon megtalálható készítményekről a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. egyértelműen kijelenti, hogy azok hatóanyagaik alapján megfelelnek az EU bio rendeletek előírásainak! Minden anyag, készítmény csak a hatályos EU és/vagy hazai jogszabályok előírásai szerint, illetve az engedélyokirata szerint alkalmazható; a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. partnerei egyes készítményeket a címkétől eltérően is jogszerűen használhatnak, amelyekről információt a Tájékoztatók/Engedélyezett szerek oldalról lehet nyerni.

A lista érvényes módosításig, illetve visszavonásig.


dr. Roszík Péter
ügyvezető

 

Vissza: a Biokontroll Hungária hivatalos közleményei »

 

Eseménynaptár

September 2022
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Today is Sunday, 25. of September 2022., name-day of Eufrozina és Kende. Tomorrow will be name-day of Jusztina.

Biokontroll a Facebookon

Visitors

We have 320 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa320
mod_vvisit_counterTegnap0
mod_vvisit_counterE héten320
mod_vvisit_counterMúlt héten0
mod_vvisit_counterE hónapban320
mod_vvisit_counterMúlt hónapban0
mod_vvisit_counterÖsszesen37157285